POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Celem działania organizacji PODOLSKI Wojciech spółka komandytowa w Lutomku – jest rozbiór mięsa drobiowego, produkcja mięsa odkostnionego mechanicznego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa garmażeryjnego drobiowego bezpiecznego dla zdrowia klientów.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie BRC Global Standard For Food Safety, ma na celu spełnienie wymagań przepisów prawnych, wzrost zaufania klientów do firmy, poprawę organizacji pracy oraz doskonalenie świadomości i odpowiedzialności pracowników.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do produkcji autentycznych wyrobów o wysokiej i stabilnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad GMP i GHP oraz analizowanie zagrożeń i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w całym cyklu technologicznym - od przyjęcia surowca do wydania wyrobu gotowego do klienta.

Zamierzamy osiągnąć następujące cele strategiczne:

 • Etyczne postępowanie w biznesie.
 • Spełnienie wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej.
 • Stałe monitorowanie dostawców surowca.
 • Ciągłe dostosowywanie naszych wyrobów do wymagań klienta.
 • Orientacja klienta-spełnienie wymagań klienta i minimalizacja reklamacji.
 • Stałe utrzymanie reżimu sanitarno-higienicznego w procesie produkcji.
 • Poprawa organizacji pracy i usprawnienie komunikacji wewnętrznej.
 • Zwiększenie świadomości jakościowej pracowników.
 • Jasne określenie potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Stałe monitorowanie oddziaływania na środowisko.
 • Stała troska o zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Włączenie pracowników w realizację Kultury Bezpieczeństwa Żywności oraz jej ciągłego doskonalenia.

Będziemy systematycznie nadzorować realizację Polityki bezpieczeństwa żywności i Politykę kultury jakości i bezpieczeństwa żywności w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu.

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę bezpieczeństwa żywności jak i Politykę kultury jakości i bezpieczeństwa żywności oraz osiągnąć wytyczone cele.

 

Polityka kultury jakości i bezpieczeństwa żywności

Podzielane postawy, wartości oraz przekonania wobec zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktu żywnościowego, na co dzień demonstrowane w organizacji PODOLSKI Wojciech spółka komandytowa w Lutomku:

 1. Zaangażowanie kierownictwa wyrażaniem osobistego zainteresowania i troski o bezpieczeństwo żywności, przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego oraz traktowanie spraw bezpieczeństwa żywności z taką samą uwagą jak osiąganie efektów ekonomicznych przedsiębiorstwa, właściwe i odpowiednie umiejscowienie Zespołu Bezpieczeństwa Żywności w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 2. Otwarta i szczera komunikacja między wszystkimi poziomami struktury organizacyjnej, dotyczy w szczególności pełnej i systematycznej informacji na temat sytuacji panującej w organizacji, zmianach i celach oraz zgłaszania wszystkich problemów dotyczących bezpieczeństwa żywnosci.
 3. Zaangażowanie pracowników – udział pracowników w zgłaszaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa zywnosci, udział w podejmowanych inicjatywach i decyzjach, wprowadzenie systemu konsultacji pracowniczych w sprawach bezpieczeństwa żywności.
 4. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa żywności – nie sprowadzająca się tylko i wyłącznie do obligatoryjnych szkoleń z tej dziedziny ale praktyczne sprawdzanie przestrzegania zasad higieny na stanowiskach pracy i pełne informowanie o zagrożeniach zdrowotnych występujących w procesie technologicznym.
 5. Analiza niezgodności — zgłaszanie przez pracowników wszystkich niezgodności mogących być przyczyną zagrożeń bezpieczeństwa żywności, systematyczne dokonywanie analizy ich przyczyn i podejmowanie skutecznych działań korygujących.
 6. Motywowanie pracowników – motywacja wewnętrzna oparta o wzorce i komunikację, promowanie zachowań będących dowodem przestrzegania zasad higieny oraz wyróżnianie tych pracowników, którzy angażują się w doskonalenie bezpieczeństwa żywności.
 7. Współpraca między pracownikami – wytworzenie atmosfery sprzyjającej zrozumieniu i zaufaniu ścisłego kierownictwa z pracownikami, a także między poszczególnymi poziomami struktury organizacyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.